CENS D'INSTAL·LACIONS JUVENILS

Persones usuàries

Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives.

No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si compleixen els requisits que especifica el Decret 58/2011.

També s’han de tenir en compte els drets i els deures de les persones usuàries de les instal·lacions juvenils que regula el Decret 58/2011

Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de les Illes Balears

Aquest Cens és de caràcter autonòmic i és un instrument de coneixement, planificació, ordenació i publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’ofici o a instància de part, les instal·lacions juvenils de titularitat pública i privada que compleixen els requisits i les condicions que estableix el Decret 58/2011 i la normativa reglamentària que dictin els diferents consells insulars sobre la matèria.

Documents d'interès

Normativa Cens Xarxa Instal·lacions Declaració responsable instal·lacions
compartir google+