Activitats d'estiu

S’entén per activitat de temps lliure infantil i juvenil aquella en què participen normalment persones menors d’edat, o en determinades activitats joves fins als 30 anys, en un nombre de deu o més, que tingui la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, el descans i les relacions dels seus participants, en execució d’un programa o projecte educatiu i que es faci dins l’àmbit de l’educació no formal amb una durada mínima de trenta sis hores consecutives amb pernoctació, o tres dies consecutius, encara que no siguin sencers, quan no hi hagi pernoctació, independentment de qui l’organitzi o del fet que qui la dugui a terme sigui una persona física o jurídica, pública o privada, amb o sense ànim de lucre.

  Relació de les activitat de temps lliure infantil i juvenil

Són activitats de temps lliure infantil i juvenil les acampades juvenils, els camps de treball, les colònies, les escoles d’estiu, les rutes i marxes per etapes, les granges escola, les aules de natura, les activitats de temps lliure que fan persones menors d’edat als casals o centres infantils o juvenils de temps lliure i qualsevol altra activitat assimilable que compleixi els requisits esmentats al paràgraf primer sigui quina sigui la denominació.

Contingut gestionat per:
Participació
compartir google+