Cens d'entitats juvenils

Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria d’instal·lacions juvenils radicades a l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Objectiu

L’objectiu del Decret 58/2011 és establir els principis generals en matèria d’instal·lacions juvenils radicades a l’àmbit territorial de les Illes Balears, tant per a les instal·lacions de nova obertura com per a les ja existents.

Què són Instal·lacions juvenils?

Les instal·lacions juvenils, que poden ser de titularitat de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i que es troben al servei dels infants i joves, en faciliten la convivència, l’allotjament, la formació, la participació en activitats socials i culturals o la utilització adequada del temps lliure. Han de tenir necessàriament un projecte educatiu per desenvolupar, sempre destinat a una millor formació integral dels infants i joves.

Tipus d’instal·lacions

Amb allotjament: alberg juvenil, campament juvenil, casa de colònies, residència juvenil, granges escola amb allotjament i refugi juvenil.

Sense allotjament: granges escola sense allotjament, aules de natura i casals, espais per a joves, o centres infantils o juvenils de temps lliure.

Persones usuàries

Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives.

No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si compleixen els requisits que especifica el Decret 58/2011.

També s’han de tenir en compte els drets i els deures de les persones usuàries de les instal·lacions juvenils que regula el Decret 58/2011.

Cens de la Xarxa d’instal·lacions Juvenils de les Illes Balears

Aquest Cens és de caràcter autonòmic i és un instrument de coneixement, planificació, ordenació i publicitat en el qual s’han d’inscriure, d’ofici o a instància de part, les instal·lacions juvenils de titularitat pública i privada que compleixen els requisits i les condicions que estableix el Decret 58/2011 i la normativa reglamentària que dictin els diferents consells insulars sobre la matèria.

Normativa que regula les instal·lacions juvenils:

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Versió consolidada de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Decret 58 2011.pdf - Decret 58/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria d'instal·lacions juvenils radicades a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Resolució declaració responsable instal.pdf- Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s'aprova el model de declaració responsable per a la posada en marxa i el funcionament d'una instal·lació juvenil.

Contingut gestionat per:
Participació
compartir google+