EScoles d'educadors

entitats lleure

ESCOLES D'EDUCADORS

Es reconeixen com a escoles d'educació de temps lliure, dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, aquelles que, promogudes per la iniciativa pública o privada, tenguin per objecte la formació i la preparació dels educadors de temps lliure infantil i juvenil d'acord amb els programes oficials de la Comunitat Autònoma. Les ensenyances que s'imparteixen en aquelles escoles s'han d'orientar a formar degudament el personal tècnic responsable d'actiivtats infantils i juvenilsde temps lliure. Les escoles reconegudes podran programar i realitzar, a més de les ensenyances reglades, activitats formatives complementàries que contribueixin a la consecució dels objectius docents fixats.

 Documents d'interès

Declaració responsable reconeixement escoles - Model de declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'una escola d'educadors de temps lliure.

Escoles educadors de temps lliure reconegudes- Llistat d'escoles de formació d'educadors de temps lliure de l'illa de Mallorca reconegudes per l'Administració.

Model memòria programació escoles - Model de memòria i programació per a les escoles de formació d'educadors de temps lliure.

Contingut gestionat per:
Participació
compartir google+