Associacionisme

associacionisme

Associacionisme

  QUI POT CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL

 • Un grup mínim de tres persones entre 14 i 29 anys amb el objectiu de l'associació sigui el següent: la promoció, la formació, la integració social o la realització d'activitats socioculturals per a la joventut i no tenir cap interès lucratiu. 

  GESTIONS QUE S'HAN DE FER PER CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL

  Convocar una reunió de tots els  promotors per redactar l'Acta fundacional i aprovar els Estatuts.

   a) Acta fundacional : ha de ser subscrita per tres membres fundadors (com a mínim) tots ells de 14 a 29 anys. Els continguts de l'Acta fundacional ( vegeu annex I) :

   - Acord de constitució de l'associació. - Acord d'aprovació dels Estatuts. - Acord de delegació d'un membre fundador com a representant de l'associació per dur a terme la inscripció.

   

  b) Estatuts (vegeu annex II) : han de recollir com a mínim els següents punts.

   

  - Nom de l'associació. - Finalitats. - Adreça. - Àmbit d'actuació territorial. - Drets i deures dels socis. - Com adquirir o perdre la condició de soci. - Òrgans directius (Assemblea General i Junta Directiva com a mínim). - Règim econòmic, patrimoni fundacional i límit del pressupost anual. - En cas de dissolució, s'ha d'indicar que es destinarà el romanent a una associació sense ànim de lucre o bé a una entitat benèfica.

Acata fundacional Annex I Estatuts Annexe II

  GESTIONS QUE S'HAN DE FER PER  LEGALITZAR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL

  1-  Presentar una instància de sol•licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions, adreçada a l'Hble. Sr.  Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears i adjuntar-hi  els Estatuts i l'Acta fundacional ( de cada document cal presentar tres exemplars) signats en tots els fulls per les persones fundadores (la signatura ha de ser original). Caldrà que adjunteu fotocopies dels DNI de tots els que han signat ( socis fundadors) i abans pagar una taxa per la inscripció

  2-  Fet això, el Registre comunicarà per escrit el número d'inscripció i al recollir-ho cal presentar els llibres de socis, llibre d'actes i llibre de comptabilitat perquè siguin habilitats . Haureu de pagar novament una taxa

   

  Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Associacions

   Podeu consultar-ho a la plana web del registre d'associacions

  EL  CODI D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  A més de les gestions descrites anteriorment, tota associació, ha de sol•licitar el codi d'identificació fiscal a una de les Agències tributàries que depenen del Ministeri d'Economia i Hisenda. Per això s'ha d'emplenar l'imprès 037 (declaració censal) al qual s'adjuntarà la documentació següent:

   - Original i fotocòpia de l'acta fundacional i dels estatuts

 • Original i fotocòpia de la certificació del Registre oficial corresponent ( Conselleria de Presidència, Conselleria d'Educació i cultura, Conselleria de Treball, etc...)
 • Fotocòpia del DNI de la persona que signa l'imprès. 

  RÈGIM COMPTABLE DE LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

  Tota associació s'ha d'ajustar als principis i al Real Decret 76/1998, de 30 d'abril, per el qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i les normes d'informació pressupostària d'aquestes entitats. (BOE núm. 115)

ALTRES TIPUS D'ASSOCIACIONS

-Associació d'alumnes

-Associació cultural

-Associació empresarial

-Associació ecologista i/o de muntanya.

compartir google+