Carnets i diplomes

Dia 20 de març es va publicar el Decret 16/1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure (BOCAIB núm. 5).

L'article 2.6 d'aquest Decret estableix que les escoles d'educadors de temps lliure han de redactar les actes corresponents a cada curs, amb les qualificacions que els alumnes han obtingut de cadascuna de les etapes del curs i a l'avaluació final.

A aquest efecte, les escoles d'educadors de temps lliure han de trametre a la conselleria competent en matèria de joventut les actes corresponents amb la finalitat que s'expedeixin els carnets i els diplomes, tal com estableix l'article 5 d'aquest Decret.

Així mateix, en els supòsits de pèrdua, de robatori o que, al moment oportú, no es van expedir ni els diplomes ni els carnets, disposau d'un model de sol·licitud que, si escau, heu de trametre degudament emplenat al Servei de Joventut de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional.

Contingut gestionat per:
Servei de joventut
compartir google+