Escoles de formació

Què és una escola de formació de temps lliure?

Es reconeixen com a escoles d'educació de temps lliure, dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, aquelles que, promogudes per la iniciativa pública o privada, tenguin per objecte la formació i la preparació dels educadors de temps lliure infantil i juvenil d'acord amb els programes oficials de la Comunitat Autònoma. L'ensenyament que s'imparteixen a les  escoles s'ha d'orientar a formar degudament el personal tècnic responsable d'activitats infantils i juvenils de temps lliure. Les escoles reconegudes podran programar i realitzar, a més de les ensenyances reglades, activitats formatives complementàries que contribueixin a la consecució dels objectius docents fixats.

Normativa que regula les escoles de formació de temps lliure:

Versió consolidada Decret 16-1984.pdf, sobre reconeixement d'escoles d'educadors de temps lliure.

Ordre de 1990.pdf - Ordre del conseller adjunt a la Presidència, de 14 de març de 1990, relativa a cursos de formació de monitors i directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Ordre de 1998.pdf - Ordre de la consellera de Presidència, de 26 de març de 1998, per la qual es modifica l'Ordre de dia 14 de març de 1990, relativa a cursos de formació de monitors i directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.

Resolució aprovació declaració responsable.pdf - Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual s'aprova el model de declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'una escola d'educadors de temps lliure.

Documents d'interès

Declaració responsable reconeixement escoles.doc - Model de declaració responsable per a l'inici de l'activitat d'una escola d'educadors de temps lliure.

Escoles educadors de temps lliure reconegudes.xls- Llistat d'escoles de formació d'educadors de temps lliure de l'illa de Mallorca reconegudes per l'Administració.

Model memòria programació escoles.doc - Model de memòria i programació per a les escoles de formació d'educadors de temps lliure.

LLista d'escoles de formació
compartir google+