Normativa i tràmits d'activitats de temps lliure

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de lleure i joventut, tal com es desprèn dels articles 30.12 i 30.13 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.                  

L’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars, com a pròpies, les competències en matèria de lleure (apartat 9) i joventut (apartat 16), inclosa la potestat reglamentària (article 72 de l’Estatut d’autonomia).

Mitjançant la Llei 21/2006, de 15 de desembre, s’atribueixen les competències en matèria de joventut i lleure als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Pel que fa a Mallorca, les competències en matèria de joventut i lleure, a hores d’ara, les té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Arran de la nova situació competencial, els consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera han fet ús de la seva potestat normativa i han dictat, o tenen previst fer-ho, normes reglamentàries que regulen les activitats de temps lliure en els àmbits territorials respectius.

Les activitats de temps lliure infantils i juvenils es troben regulades en el capítol V del títol IV de la Llei 10/2006, de 26 de juliol , integral de la joventut.

Així mateix, el Decret 18/2011, d’11 de març, estableix els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a l’àmbit territorial de les Illes Balears i, a més, regula les normes complementàries d’aplicació a les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvolupin a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, mentre no disposin de la normativa pròpia que cada consell insular fixi dins l’àmbit territorial respectiu.

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, obliga els estats membres de la Unió Europea a eliminar, simplificar o substituir requisits innecessaris per elements que no dificultin l’establiment d’entitats o de persones d’altres estats membres. La finalitat és impulsar la millora de la regulació del sector de serveis, reduint les traves injustificades o desproporcionades, configurant un entorn més transparent i que incentivi la creació d’empreses.

A aquest efecte, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, s’ha modificat per adaptar-se a aquesta Directiva i ha introduït els conceptes de comunicació prèvia i de declaració responsable, mitjançant l’addició de l’article 71 bis, afegit per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

Pel que fa a les Illes Balears, el procés per dur a terme la transposició del contingut d’aquesta Directiva comunitària a la normativa autonòmica s’ha plasmat en la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE. Concretament, el títol III d’aquesta Llei és el que modifica la Llei 10/2006 per adaptar-la al nou marc normatiu introduït per la Directiva esmentada.

A la vista del nou marc normatiu, s’ha establit el règim de declaració responsable en les activitats de temps lliure infantils i juvenils.

La resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i immigració de 19 de maig de 2011 per la qual s’adopten mesures provisionals durant la tramitació del procediment de modificació del Decret 18/2011, aprova el model de declaració responsable i el quadre de l’equip dirigent que s’ha d’ajuntar amb anterioritat a l’inici de l’activitat.

El Decret 18/2011, entre altres qüestions, defineix allò que s’entén per activitat de temps lliure infantil o juvenil: aquella en què participin menors d’edat en un nombre superior a nou, que tengui la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, el descans i les relacions dels participants, i que tengui una durada mínima de tres dies consecutius, independentment de qui l’organitzi o que qui la dugui a terme sigui una persona física o jurídica, pública o privada, i amb o sense ànim de lucre.

Equip dirigent. Relació de monitors i directors de les activitats Model de declaració responsable d'activitats de temps lliure
alerta

IMPORTANT: Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

De conformitat amb la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de voluntariat, les persones que treballin en contacte habitual amb persones menors, com ara directors i directores i monitors i monitores d'activitats de temps lliure, ja siguin contractades o voluntàries, han de comptar amb un certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual.

Si el director/a o monitor/a té una nacionalitat diferent a l'espanyola, ha de comptar, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals esmentat, amb un certificat del seu país de nacionalitat.

La persona, empresa o entitat que contracta l'equip dirigent, o que el té com a voluntari, s'ha d'assegurar que el seu personal disposa d'aquests documents i de posar-los a disposició dels serveis d'inspecció i de seguiment quan visitin les activitats de temps lliure.

En la comunicació de l'activitat, és suficient que la persona, entitat o empresa organitzadora ompli la declaració responsable en la qual manifesta, entre d'altres requisits, que durant l'activitat disposarà d'aquests certificats.

Aquest certificat és gratuït i es pot demanar via telemàtica, si es disposa de certificat digital; per correu postal o de manera presencial, a la gerència territorial del Ministeri de Justícia a les Illes Balears (C. de la Posada del Real, 6, Palma).

Teniu més informació sobre com sol·licitar aquest certificat a l'enllaç següent: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

compartir google+